top of page

Warunki usługi

1. Ogólne

1.1 Poniższe warunki mają zastosowanie między wykonawcą a klientem, które w każdym przypadku mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami klienta.

1.2 Ponadto obowiązują przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) dotyczące umów o dzieło, dostaw i zakupów.

2. Oferta, zawarcie umowy

2.1 Oferta zleceniobiorcy nie jest wiążąca i obejmuje wyłącznie wskazane tam usługi. Ilustracje, rysunki i inne przedstawienia z dokumentów ofertowych są jedynie poglądowe, o ile nie zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące. To samo dotyczy informacji o wadze, wydajności i zużyciu zawartych w dokumentach ofertowych.

2.2 Wykonawca rości sobie prawa własności i praw autorskich do wszystkich dokumentów ofertowych, w tym rysunków i planów. Nie mogą one być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez zgody wykonawcy.

2.3 Ustne ustalenia dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia do umowy muszą być potwierdzone na piśmie przez wykonawcę, aby były skuteczne.

3. Ceny, Płatność

3.1 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny obowiązują loco fabryka, w tym załadunek w zakładzie, ale bez opakowania. Materiały opakowaniowe nie będą przyjmowane z powrotem.

3.2 Ustawowy podatek od towarów i usług nie jest wliczony w ceny; jest wykazana odrębnie na fakturze według stawki ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.3 O ile nie uzgodniono inaczej, płatność jest dokonywana gotówką bez żadnych potrąceń bez opłat zleceniobiorcy. Zafakturowane kwoty są płatne w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury. Weksle i czeki są akceptowane tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione. Akceptacja wynika z wydajności. Klient ponosi koszty dyskonta i inkasa.

3.4 Zleceniodawca ma prawo do potrącenia roszczeń zleceniobiorcy tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. To samo dotyczy skorzystania z prawa zatrzymania z tytułu roszczeń pieniężnych zleceniodawcy wobec wykonawcy. Z powodu innych roszczeń klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

3.5 Jeżeli usługa wykonawcy jest świadczona później niż 4 miesiące po zawarciu umowy, wykonawca może podwyższyć ceny stosownie do zaistniałych zmian kosztów, w szczególności ze względu na zmiany płac i cen materiałów. Jeżeli podwyżka przekracza 5% uzgodnionej ceny, klient ma prawo odstąpić od umowy.

3.6 Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, przestanie dokonywać płatności lub czek lub weksel nie zostanie zrealizowany, lub jeśli kontrahent dowie się o znacznym pogorszeniu się sytuacji finansowej klienta, które zagraża roszczeniom o płatność, cała pozostała kwota klienta dług staje się wymagalny, w tym w zakresie, w jakim istnieją weksle z późniejszym terminem płatności.

4. Czas dostawy, opóźnienie w dostawie

4.1 Wiążące terminy i terminy dostaw muszą być wyraźnie uzgodnione na piśmie. Oświadczenia z „około”, „przeciw” itp. nie oznaczają wiążących terminów, a jedynie wskazują przewidywany termin dostawy. Przebieg terminu dostawy zakłada, że klient wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności wpłaci uzgodnione zadatki oraz dostarczy dokumenty i pozwolenia, które mają zostać przez niego udostępnione. Warunkiem koniecznym jest również spełnienie przez klienta warunków montażu i wymogów instalacyjnych. W przypadku takiej przeszkody w dostawie czas dostawy wydłuża się o czas trwania przeszkody plus rozsądny okres przetwarzania. Termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty.

4.2 Jeżeli wykonawca nie może terminowo wypełnić zobowiązania z powodu nieprzewidzianych przeszkód, których nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Klient musi zostać niezwłocznie poinformowany o opóźnieniu w dostawie i jego przyczynach. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż 3 miesiące, każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia.

4.3 Jeżeli zwłoka w dostawie, za którą odpowiedzialny jest kontrahent, wynika z niedbałego naruszenia umowy, odpowiada on jedynie za odszkodowanie za przewidywalną, typowo występującą szkodę; odpowiedzialność ta jest ograniczona maksymalnie do 15% wartości całkowitej dostawy, która nie może zostać wykorzystana terminowo lub należycie w wyniku opóźnienia. Odpowiedzialność zleceniobiorcy zgodnie z przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszona, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia umowy, nawet jeśli wina leży po stronie przedstawicieli lub pomocników. Odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszona, jeśli umowa podstawowa jest transakcją ustaloną lub w wyniku opóźnienia w dostawie, za które odpowiedzialny jest wykonawca, klient ma prawo twierdzić, że przestał istnieć jego interes w dalszym wykonaniu umowy .

5. Przejście ryzyka

5.1 Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wysyłki części dostawy, nawet jeśli realizowane są dostawy częściowe lub zleceniobiorca świadczy inne usługi, np. B. przejął koszty wysyłki lub dostawy lub montażu. Na życzenie klienta dostawa zostanie ubezpieczona przez zleceniobiorcę na koszt klienta od kradzieży, uszkodzenia, transportu, szkód spowodowanych przez ogień i wodę oraz innych podlegających ubezpieczeniu ryzyk.

5.2 Jeżeli wysyłka opóźnia się w wyniku okoliczności, za które kontrahent nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na kontrahenta od dnia, w którym towary są gotowe do wysyłki i powiadomienia o tym fakcie.

6. Gwarancja

6.1 Jeśli dostawa lub wykonanie dzieła są wadliwe, wykonawca dostarczy bezbłędną wymianę lub dokona ulepszeń według własnego uznania. Klient musi zapewnić niezbędny czas i możliwość naprawy lub dostawy zastępczej; w przeciwnym razie wykonawca zostanie zwolniony z obowiązku gwarancyjnego. Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza zostanie opóźniona ponad rozsądny okres z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lub jeśli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, klient może według własnego uznania zażądać zmniejszenia płatności lub, jeśli gwarancja nie dotyczą robót budowlanych, odstąpienia od umowy.

6.2 Jeśli uzgodniona w umowie usługa opiera się na umowie o pracę i materiały zawartej z handlowcem, prawa gwarancyjne klienta wymagają, aby klient właściwie wypełnił swoje obowiązki w zakresie zbadania i zgłoszenia wad zgodnie z §§ 377, 378 HGB. W każdym przypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych wymaga pisemnego zgłoszenia wad.

6.3 Prawo klienta do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wygasa

• do systemów bowlingowych z podłogą sprężynową i płytami segmentowymi, elementami sterującymi i podobnymi.

ustawienie maszyn w 6 miesięcy,

• do prac związanych z rozbudową trwale wkomponowanych w budynek w ciągu 5 lat.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przyjęcia lub niezgodnej z prawem odmowy przyjęcia usługi objętej umową.

6.4 Zleceniobiorca nie udziela żadnej gwarancji na wady, które powstały z następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie; wadliwego montażu lub uruchomienia przez klienta lub zlecone przez niego osoby trzecie; naturalne zużycie; niewłaściwe lub niedbałe traktowanie;  Użycie nieodpowiedniego sprzętu lub materiałów zamiennych; nieodpowiednie podłoże budowlane; wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne. Wyżej wymienione przyczyny wykluczenia nie mają zastosowania, jeżeli ponosi za nie odpowiedzialność zleceniobiorca. Obowiązkiem klienta jest profesjonalne przeprowadzanie w regularnych odstępach czasu prac konserwacyjnych i naprawczych wymaganych dla przedmiotu umowy. Jeśli wykonawca wyda instrukcje dotyczące konserwacji, należy ich przestrzegać. Klient musi korzystać z odpowiedniego i kompetentnego personelu do obsługi i konserwacji. Wykonawca nie udziela żadnej gwarancji, jeśli wady są spowodowane okolicznościami, które nie powstałyby przy regularnej i właściwej konserwacji przez kompetentny personel.

6.5 Jeżeli klient bez uprzedniej zgody zleceniobiorcy lub niewłaściwie przeprowadza modyfikacje lub prace naprawcze w przedmiocie umowy samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady powstałe w wyniku takiego zachowania.

6.6 Odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona, jeśli takie roszczenia są oparte na niedbałym naruszeniu umowy przez wykonawcę, jego przedstawicieli lub zastępców; w tym zakresie Klient nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody, które nie powstały w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszona, jeżeli klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych na podstawie umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego i rażącego niedbalstwa przedstawicieli wykonawcy lub pomocników. Odpowiedzialność za szkody z tytułu niewykonania pozostaje nienaruszona również wtedy, gdy przedmiot umowy nie ma gwarantowanej właściwości. Odpowiedzialność klienta za szkody jest również wyłączona za utracone zyski i inne straty finansowe klienta, które wynikają z wadliwego działania lub przestojów systemów, które nie powstałyby przy regularnej i właściwej konserwacji wykonywanej przez kompetentny personel. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkoda jest spowodowana umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony wykonawcy, jego przedstawicieli lub pomocników.

6.7 Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

7. Odpowiedzialność solidarna

7.1 Wszelka dalsza odpowiedzialność odszkodowawcza niż przewidziana w punktach 4 i 6 jest wykluczona - niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z zawinionej winy, pozytywnego naruszenia umowy lub roszczeń deliktowych zgodnie z § 823 BGB. W tym zakresie roszczenia z tytułu zaniedbania w negocjacjach umowy, naruszenia zobowiązania pomocniczego oraz inne roszczenia, np. B. od odpowiedzialności producenta zgodnie z § 823 BGB. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem umowy przez wykonawcę, jego przedstawicieli lub pomocników.

7.2 Roszczenia odszkodowawcze z powodu niemożności lub niemożności pozostają nienaruszone. To samo dotyczy sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8. Akceptacja

8.1 Na pisemny wniosek wykonawcy należy zorganizować spotkanie kontrolne w celu odbioru, które musi odbyć się w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o odbiór. Jeśli klient nie ogłosi terminu lub w inny sposób uniemożliwi kontrolę odbiorczą, usługę umowną uważa się za przyjętą 10. dnia roboczego po otrzymaniu wezwania do odbioru. Klient musi zostać poinformowany o tym skutku w żądaniu akceptacji.

8.2 Brak akcesoriów lub drobnych prac nie stanowi przeszkody w wykonaniu i realizacji terminu odbioru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy funkcjonalność przedmiotu umowy nie jest zapewniona z powodu niewykonanych usług.

9. Zastrzeżenie tytułu

9.1 Dostarczony towar pozostaje własnością kontrahenta do czasu uregulowania wszystkich roszczeń, w tym kosztów i odsetek wynikających ze stosunków handlowych z klientem. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności zwłoki w zapłacie, zleceniobiorca jest uprawniony do odebrania towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności i realizacji dalszych dostaw wyłącznie za zabezpieczeniem lub zaliczką. Klient jest zobowiązany do poddania się. Odebranie towaru zastrzeżonego przez kontrahenta nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że kontrahent wyraźnie oświadczy to na piśmie. Zleceniobiorca po odebraniu przedmiotu umowy jest uprawniony do korzystania z niego; wpływy ze sprzedaży mają być potrącone ze zobowiązań klienta po odliczeniu kosztów sprzedaży.

9.2 Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostarczonym przedmiotem, o ile jest on własnością kontrahenta; w szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, wody i kradzieży do wartości odtworzeniowej. Klient jest zobowiązany do utrzymywania zakupionej rzeczy w należytym stanie przez okres zastrzeżenia własności, aw szczególności do terminowego i na własny koszt przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych.

9.3 Klient nie może sprzedawać, oddawać, zastawiać, scedować na zabezpieczenie ani w żaden inny sposób rozporządzać przedmiotem dostawy. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych ingerencji osób trzecich, klient musi niezwłocznie poinformować wykonawcę. Klient ponosi koszty interwencji wobec takich interwencji osób trzecich.

9.4 Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń istniejących dla kontrahenta przekracza roszczenia łącznie o więcej niż 20%, kontrahent zwolni zabezpieczenia według własnego wyboru na żądanie klienta.

10. Moc dyspozycji

10.1 Jeśli klient jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, zapewnia, że jego prawo do dysponowania nie jest ograniczone. Jeżeli Klient nie jest właścicielem nieruchomości lub jej części zapewnia, że zawarcie umowy o wykonanie umowy następuje za wiedzą i zgodą właściciela.

10.2 Jeśli dostawa i montaż przedmiotu umowy nie są w związku z tym możliwe lub opóźniają się z powodu braku wymaganej zgody lub zgody publicznoprawnej, klient jest zobowiązany do naprawienia zleceniobiorcy wszelkich powstałych szkód. Klient ponosi odpowiedzialność za wynikającą z tego niemożność wykonania umowy.

11. Odszkodowanie za szkody w przypadku niemożności, za które odpowiada klient

11.1 Jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie klienta, zleceniobiorca może żądać odszkodowania w wysokości 20% uzgodnionej ceny bez indywidualnego dowodu, chyba że zleceniodawca udowodni, że zleceniobiorca w konkretnym przypadku szkoda w ogóle nie wystąpiła lub jest niższa niż wspomniana stawka ryczałtowa.

11.2 Zleceniobiorca jest uprawniony do konkretnego obliczenia poniesionej szkody zamiast ryczałtowego odszkodowania.

12. Miejsce wykonania i jurysdykcja

12.1 Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest siedziba kontrahenta.

12.2 Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem prowadzenia działalności zleceniobiorcy jest miejsce jurysdykcji. Zleceniobiorcy przysługuje również prawo do pozwania przed sądem właściwym w innych przypadkach zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

13. Obowiązujące prawo

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do stosunku prawnego między wykonawcą a klientem, z wyjątkiem przepisów ustawy o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 1 stycznia 1991 r., które są wyraźnie wyłączone.

Warunki zakupu

1. Ogólne

a) Zamówienia i umowy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas wydane lub potwierdzone na piśmie. Aby zmiany były skuteczne, muszą zostać przez nas potwierdzone na piśmie.

b) Nasz numer zamówienia musi być podany na wszystkich listach, dowodach dostawy i fakturach. Jeśli natychmiastowa dostawa nie nastąpi, jesteśmy związani naszym zamówieniem tylko wtedy, gdy pisemna akceptacja zostanie dokonana w ciągu tygodnia od daty zamówienia.

c) Materiały i systemy, które mają być dostarczone i zmontowane, muszą odpowiadać ustawowym przepisom dotyczącym odszkodowania za wypadki. Podczas realizacji zamówienia,

Przestrzeganie przez wykonawcę wszystkich odpowiednich przepisów prawa publicznego i przepisów technicznych (takich jak normy DIN, przepisy VDE, VDMA, UVV, TÜV), a także przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa pracy.

d) Postanowienia VOB dotyczą nowych obiektów budowlanych i nie zawiera się żadnych odmiennych uzgodnień. W przypadku zleceń serwisowych i montażowych, które nie podlegają VOB, obowiązują wyłącznie przepisy ustawowe i zatwierdzone przez nas stawki godzinowe. Zmiany tych stawek wymagają naszej zgody.

2. Terminy dostaw i usług, ceny

a) Uzgodnione terminy dostaw lub terminy wykonania są wiążące. Dostawy częściowe są dozwolone tylko za naszą pisemną zgodą. Do dostaw należy dołączyć dowody dostawy; w przypadku usług należy przedłożyć uznany przez nas dowód czasu i materiału. Dostawa dokonana przed terminem bez naszej zgody nie wpływa na termin płatności związany z planowanymi terminami dostaw.

b) Jeżeli kontrahent popada w zwłokę z dostawą lub usługą, jesteśmy uprawnieni, po jednorazowym wezwaniu do zapłaty lub wyznaczeniu okresu karencji, żądać zamiast wykonania kolejnej dostawy i odszkodowania za opóźnioną dostawę lub usługę albo odszkodowania za niewykonanie, lub odstąpić od umowy. Wykonawca musi powiadomić nas o możliwych do przewidzenia opóźnieniach.

c) Nadwyżki lub niedobory dostaw mogą być realizowane wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą. Tylko podane przez nas ilości są wiążące dla wypełnienia zobowiązań dostawy.

d) Ceny podane w naszych zamówieniach są cenami stałymi. Ceny ustalane są na podstawie ustalonych przez nas ilości przychodzących.

3. Regulamin wysyłki

a) Wysyłka jest bezpłatna, na ryzyko kontrahenta, wyłącznie na adres wysyłki wskazany przez nas w zamówieniu. W przypadku niezgodności wynikające z tego koszty ponosi dostawca.

b) Jeżeli koszty opakowania nie są wliczone w uzgodnioną cenę dostawy, muszą one zostać potwierdzone przez dostawcę przy przyjęciu zamówienia.

c) Koszty transportu i ubezpieczenia od uszkodzeń przejmujemy tylko wtedy, gdy zostały one wcześniej uzgodnione z nami na piśmie.

4. Faktury

a) Faktury muszą być zgodne z treścią oznaczeń w naszym zamówieniu i zawierać numer zamówienia, datę zamówienia oraz dodatkowe dane klienta i muszą być wystawione w dwóch lub trzech egzemplarzach zgodnie z naszymi odpowiednimi przepisami.

b) Faktury za usługi, w szczególności prace montażowe, muszą być opatrzone ewidencją czasu i materiału lub pomiarami, które zostały przez nas potwierdzone, w zależności od umowy. W przypadku dostaw lub usług, które nie są odbierane bezpośrednio w jednym z naszych zakładów, wraz z fakturą należy przesłać nam podpisany dowód dostawy lub dowód wykonania usługi. Uznajemy dostawę lub usługę za wykonaną tylko wtedy, gdy dostępny jest ten dowód.

c) Okres obowiązywania rabatu liczony jest według daty otrzymania faktury. W przypadku odbioru towaru w terminie późniejszym niż wynika to z faktury, przy obliczaniu okresu obowiązywania rabatu decydująca jest data odbioru towaru.

5. Płatności i zrzeczenie się cesji

a) Płatność zostanie dokonana w wybrany przez nas sposób płatności w ciągu 30 dni z rabatem 3%, 60 dni z rabatem 2%, 90 dni netto, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Płatność nie ma wpływu na gwarancję sprzedawcy ani nasze prawo do reklamacji.

a) Warunkiem płatności jest całkowite wypełnienie przez dostawcę wszystkich warunków umownych. Nie liczą się one jako uznanie długu.

b) Nie przyjmujemy płatności za pobraniem.

c) Cesja roszczeń może nastąpić wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

d) W przypadku uzgodnionej przedpłaty lub płatności częściowych zastrzegamy sobie prawo do żądania ustanowienia przez nas zabezpieczenia.

6. Zastrzeżenie tytułu

Wraz z zapłatą dostarczony towar staje się naszą własnością; nie uznajemy dalszego zastrzeżenia własności przez dostawcę lub osoby trzecie (BGB § 455).

7. Gwarancja i usuwanie wad

Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem wad i braku przyrzeczonych właściwości przed dostawą do nas. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia towaru przy odbiorze. Jeżeli dostawa kontrahenta jest w całości lub w części wadliwa albo w inny sposób niezgodna z umową, możemy zwrócić wykonawcy koszty, które ponieśliśmy w wyniku stwierdzenia wadliwości lub innych odstępstw od umowy

domagać się. Nasze roszczenia z tytułu wykonania lub gwarancji nie wygasają z chwilą bezwarunkowego odbioru lub przyjęcia dostarczonego towaru, jeżeli jesteśmy świadomi wady, braku właściwości gwarantowanej lub jakiegokolwiek innego odchylenia umownego towaru. Okres gwarancji rozciąga się na jeden rok po naszej akceptacji, chyba że uzgodniono inaczej lub okres ustawowy jest dłuższy. W przypadku wad zgłoszonych przez nas w okresie gwarancyjnym nasze roszczenia gwarancyjne przedawniają się najwcześniej po 6 miesiącach od daty zgłoszenia reklamacji. Zleceniobiorca zrzeka się sprzeciwu wobec późniejszego zgłoszenia wad (§ 377 HGB). Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią wady, mamy do wyboru dochodzenie ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi lub żądanie usunięcia wady. Jeżeli kontrahent nie wywiąże się z tych zobowiązań lub sprawa jest pilna, jesteśmy uprawnieni do podjęcia niezbędnych działań na jego koszt. Okres gwarancji rozpoczyna się na nowo dla naprawionych lub wymienionych części. W przeciwnym razie obowiązują ustawowe zasady gwarancji. Jeśli przy odsprzedaży towaru osobom trzecim zostaną skierowane przeciwko nam roszczenia z tytułu gwarancji, zleceniobiorca zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które możemy w związku z tym ponieść. Nie zrzekamy się roszczeń gwarancyjnych poprzez przyjęcie lub zatwierdzenie przesłanych rysunków lub próbek. Klauzule wykluczające odpowiedzialność za szkody następcze nie są przez nas uznawane. Jeżeli reklamowany przez nas towar zostanie zwrócony, odbywa się to na koszt i ryzyko kontrahenta.

8. Siła wyższa

Przerwy w pracy (strajki i lokauty), przerwy w pracy oraz ograniczenia w działalności i podobne przypadki, które skutkują zmniejszeniem zużycia, są traktowane jako siła wyższa i zwalniają nas z obowiązku przyjęcia towaru na czas trwania przerwy.

9. Postanowienia końcowe

Jeżeli te postanowienia lub indywidualnie uzgodniona treść umowy nie zawierają żadnych regulacji, zastosowanie mają przepisy ustawowe. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo niemieckie, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Konwencja haska dotycząca sprzedaży nie ma również zastosowania do zagranicznego dostawcy. Jeżeli jedno z tych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Miejscem wykonania płatności i miejscem jurysdykcji jest, o ile nie stanowi to inaczej, Jülich, w szczególności dla zarejestrowanych handlowców, osób, które nie mają ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech oraz osób, które , po zawarciu umowy przenoszą swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu za granicę albo ich miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia powództwa.

bottom of page